خوزستان - دزفول - شریعتی - کوچه دوم
خرید حضوری دارد (واقع در دزفول)
ارسال به سراسر کشور ندارد