تهران - پاكدشت - پاکدشت - شهرک فرهنگیان- بلوار امام - فروشگاه احمدی
خرید حضوری دارد (واقع در پاكدشت)
ارسال به سراسر کشور ندارد