قم - قم - نیروگاه ک 6 پ112
خرید حضوری دارد (واقع در قم)
ارسال به سراسر کشور دارد