بوشهر - جم - بوشهر جم چاهه جنب پست بانک
خرید حضوری دارد (واقع در جم)
ارسال به سراسر کشور دارد