فارس - شيراز - خیابان لطفعلی خان زند - حد فاصل سه راه نمازی و سه راه طالقانی - جنب پاساژ کویتی نو
خرید حضوری دارد (واقع در شيراز)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران دریافت هزینه با کارت به کارت (در شیراز درب منزل) تعویض داریم.