- اروميه - بازار تاناکورا راسته ۵ کفش دبی
خرید حضوری دارد (واقع در اروميه)
ارسال به سراسر کشور دارد