مازندران - ساري - خیابان فرهنگ - قبل از پیوندی - مقابل بوتیک مصطفی
خرید حضوری دارد (واقع در ساري)
ارسال به سراسر کشور دارد