يزد - ميبد - خیابان امام _ یخدان
خرید حضوری دارد (واقع در ميبد)
ارسال به سراسر کشور ندارد