خوزستان - آبادان - بازار مرکزی جنب بازار ماهی فروشها پلاک 19 غرفه ی 24
خرید حضوری دارد (واقع در آبادان)
ارسال به سراسر کشور دارد