آذربايجان شرقي - تبريز - کوی ولیعصر - خیابان سعدی - کوچه اقبال (مراجعه با هماهنگی قبلی)
خرید حضوری دارد (واقع در تبريز)
ارسال به سراسر کشور دارد

ارسال به سراسر ایران نحوه پرداخت: کارت به کارت