- گنبدكاووس - خ فردوسی شمالی بعدپنج راه ملا نفس ک۱۵ انتهای کوچه
خرید حضوری دارد (واقع در گنبدكاووس)
ارسال به سراسر کشور ندارد