تهران - ورامين - احمد آباد کوزه گران -خیابان شهید حسن تاجیک
خرید حضوری دارد (واقع در ورامين)
ارسال به سراسر کشور ندارد