- ميانه - خیابان معلم شمالی - روبروی پوشاک الچی - مزون ویونا
خرید حضوری دارد (واقع در ميانه)
ارسال به سراسر کشور دارد