بوشهر - ديلم - بازارساحلی - فروشگاه ناخدایوسف
خرید حضوری دارد (واقع در ديلم)
ارسال به سراسر کشور دارد