فارس - اوز - خیابان شهید بهشتی - میدان امام شافعی - رو به روی مولوی موبایل
خرید حضوری دارد (واقع در اوز)
ارسال به سراسر کشور دارد