تهران - پاكدشت - میدان شعبه - انتهاي خیابان ولیعصر - پاساژ کیوان
خرید حضوری دارد (واقع در پاكدشت)
ارسال به سراسر کشور ندارد