- سقز - پاساژ صابریان
خرید حضوری دارد (واقع در سقز)
ارسال به سراسر کشور دارد

شعار فروشگاه ما سود کمتر فروش بیشتر