- اهواز - آریاشهر - روبروی راه بند لوله سازی(زیباشهر) - جنب داروخانه
خرید حضوری دارد (واقع در اهواز)
ارسال به سراسر کشور ندارد