فارس - لامرد - منظقه تجاری بهشیر - مغازه کات یوسف شعبه 2 : عسلویه شعبه 3 : بستک
خرید حضوری دارد (واقع در لامرد)
ارسال به سراسر کشور دارد